»стори€ на —ърби€

»стори€

— прародина Ћужица..

»стори€

»стори€ на —ърби€

—лав€нската†прародина на†сърбите†е†Ћужица. —ръбските племена се заселват като†федерати†на†¬изант舆в т.нар.†същински сръбски земи.

ѕървите данни за сръбска държавност са от†7 век†по времето на династи€та на†¬ластимировичите. ѕрез†9 век†сърбите приемат†христи€нството†на м€стото на слав€нск舆политеизъм. ќсновател на средновековната сръбска държава, наричана ощ冬елико кн€жество —ърби€, е†—тефан Ќеман€, велик сръбски†жупан, жив€л през†12 век. ѕрез†1217†г., под управлението на†—тефан ѕървовенчани, —ърби€ се сдобива със статут на†кралство, а в†1346†г. за н€колко десетилети€ прераства в†царство, при управлението на†цар—тефан ƒушан. ¬ периода†1521†Ц†1804†г. сръбските земи са под властта на†ќсманската импери€.

ѕрез†1804†г. сръбски€т народ, както и останалите народи в†≈вропа†през това време, започва да изгражда модерна държава и под водачеството на†√еорги ѕетрович, известен и като  арагеорги ( араджордже), започва борба за независимост. ќт†1813†до†1903†г. начело на сръбската сръбското движение за†независимост†и†държава, е†династи€та†на†ќбреновичите, ко€то смен€ династи€та на† араджорджевичите, потомци на √еорги ѕетрович- арагеорги.

ѕървата†конституц舆на —ърби€ е приета на†15 февруари†1835†г. ѕрез†1918†г. —ърби€ и сръбската кралска династи€ става основател на† ралство на сърби, хървати и словенци, а по-късно става съставна част на†социалистическата югославска федерац舆от шест републики. ќт†1992†г., след разпадането на —‘–ё, чак до†2003†г., —ърби€ заедно с†„ерна гора, образуват†—ъюзна република ёгослави€. ѕрез 2003†Ц 2006 г. —ърби€ е съставна част от†ƒържавната общност на†—ърби€ и „ерна гора. —лед†референдум†през†2006†г. „ерна гора се отдел€ от съюза и вече е†независима†република. Ќа†15 февруари†2008†г. бивши€т сръбски†автономен†окръг† осово†об€в€ва†независимост.